VEDTÆGTER

FOR

RIBE BADMINTON CLUB

 1. Navn, hjemsted og adresse

Klubbens navn er Ribe Badminton Club (initialer RBC). Dens hjemsted er Esbjerg kommune. Dens postadresse er Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe

 1. Indordning i forbund

Stk. 1. Klubben er p.t. medlem af:

–     Danmarks Idræts-Forbund (DIF) (gennem BD)

–     Danmarks Badminton Forbund (BD) (gennem Badminton Midtjylland). Ingen forkortelse.

–     Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) (gennem DGI Sydvest)

–     Esbjerg Idrætsråd (EIR)

og er undergivet disse forbund/foreningers vedtægter og bestemmelser.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at indmelde klubben i andre relevante forbund/foreninger m.v. samt at foretage udmeldelse, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

 1. Formål

Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke badmintonsporten på alle niveauer i de bedste mulige rammer og i et socialt godt miljø, hvor der gives den enkelte mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig.

 1. Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver, når andragende herom rettes til klubbens bestyrelse, og denne godkender optagelsen, og kontingent betales iht. § 6.

Stk. 2. Dog kan ingen person, der er ekskluderet af en klub under DIF, optages som medlem, medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.

Stk. 3. Passive medlemmer kan optages i klubben mod betaling af det fastsatte kontingent.

Stk. 4. En enig bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling.

Stk. 5. Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af klubben. Medlemsophør er dog først gyldigt, når evt. mellemværender med klubben er afviklet.

 1. Almindelige pligter

Stk. 1. Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter, samt de af bestyrelsen og spillerudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel klubbens ledelse som kreds og forbund bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af de nævnte myndigheders opgaver.

Stk. 3. Medlemmers tilmelding til deltagelse i udenlandske turneringer/stævner sker ved klubbens foranledning via BD. Stk. 4. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin postadresse. Stk. 5. Klubbens vedtægter skal til enhver tid være tilgængelige på klubbens hjemmeside.

 1. Kontingenter

Stk. 1. Klubbens kontingenter godkendes af generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen.

Stk. 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 3. Kontingenter, der opkræves af kassereren, skal være betalt senest 14 dage efter sæsonstart.

Medlemmer, der er i restance ud over 2 mdr., kan bestyrelsen slette af medlemskartoteket, når en forud skriftlig henvendelse, ikke har medført reaktion fra medlemmet.

 1. Tildeling af baner

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder planer for benyttelse af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner og bestemmer tildelingen til de enkelte medlemmer, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet.

Stk. 2. Det er medlemmernes egen opgave at skaffe sig det nødvendige antal medspillere blandt klubbens aktive medlemmer til besættelse af en tildelt bane.

Stk. 3. Klubben kan aflyse spil på tildelte baner, når der er behov for banerne til andet formål (turneringer, sammenkomster m.v.).

 1. Karantæner og eksklusioner

Stk.1. Et medlem, som efter bestyrelsens skøn, modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne, – dog max. 3 mdr.

Bemyndigelse til ikendelse af karantæne kan delegeres til f.eks. trænere. Bestyrelsen fastsætter regler herfor.

Stk. 2. Under særlige omstændigheder (jf. stk. 1. samt f.eks. ved kontingent restance eller andre økonomiske restancer ud over 2 mdr.) kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at samtlige bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.

Vedkommende skal – inden bestyrelsen træffer sin afgørelse – have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 5 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne (selvsagt uden stemmeret) for at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer i klubbens vedtægter, jf. § 11.

Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ingen, der er udelukket på grund af restancer, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Stk. 5. Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej (gennem klub til kreds og fra kreds til forbund) indankes til kendelse i henhold til BD’s love § 12 og § 24.

 1. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er – med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Evt. indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent, jf. § 10.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og ved opslag på spillestederne. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden og indkomne forslag. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest med udgangen af februar måned.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer (der har været medlemmer i 3 måneder og som ikke er i restance). Dvs. aktive, passive og æresmedlemmer og forældre til medlemmer under 16 år. Desuden kan bestyrelsen indbyde andre personer.

Stk. 4. Tale- og stemmeret på generalforsamlingen:

–     Aktive og passive medlemmer der er fyldt 16 år har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

–     Aktive medlemmer der ikke er fyldt 16 år har taleret på generalforsamlingen. Deres forældre har stemmeret, dog kun på vegne af ét medlem.

– Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

– Æresmedlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

– Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Permanente udvalg aflægger beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder godkendelse af af kommende sæsons kontingenter.
 7. Valg af bestyrelse, jf. § 13.
 8. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige årstal).
 9. Kasserer, samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (i lige årstal).
 10. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne (hvert år).
 11. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år). Evt. antagelse af revisionsfirma.
 12. Eventuelt.
 1. Generalforsamlingens ledelse

Stk.1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelse eller spiller-udvalg, til at lede forhandlingerne. Dirigenten skal være fyldt 18 år.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal (dvs. den person/det forslag, der får flest stemmer er valgt/vedtaget).

Dog er beslutning om køb eller salg af fast ejendom samt om klubbens opløsning kun gyldig, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning.

Stk. 4. Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller 1 medlem ønsker det.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger optages i et referat, der indsættes i klubbens forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

 1. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom.

Begæringen skal, for at betragtes som gyldigt fremsat, indsendes i originaleksemplar til klubbens formand, og den skal indeholde oplysning om under­skrivernes navne, samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalfor­samlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.

Stk. 3. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 9, stk. 2. 

 1. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben iht. klubbens vedtægter og lovgivningen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/enkeltpersoner til at varetage særlige aktiviteter. De pågældende kan vælges også udenfor bestyrelsen

For sådanne aktiviteter kan det pågældende udvalg/person pålægges at forvalte evt. midler og aflægge særligt regnskab herfor, – alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges og består – jf. § 10, pkt.7 – af:

–     Formand

–     Kasserer

–     5 bestyrelsesmedlemmer

Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 4. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået vakance, skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5.  Bestyrelsesmøde afholdes, når to bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne, lønnede medhjælp.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for klubben.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse af de af klubbens arkivalier (forhandlingsprotokoller, regnskaber, håndbøger og lignende), der af praktiske, administrative og historiske grunde bør opbevares og på en sikker og let måde kan afleveres fra en afgående bestyrelse til den afløsende.

Stk. 8. Skæringsdatoen mellem fratrædende og ny bestyrelse er generalforsamlingen.

 1. Konstituering – tegningsret

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest på et bestyrelsesmøde, – senest inden 14 dage efter generalforsamlingen. Der udpeges næstformand og sekretær.

Samtidig udpeges repræsentanter i permanente udvalg.

Stk. 2.  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede (jf. dog § 8, stk. 2).

I sager, hvor klubben påtager sig gældsforpligtelser, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

Stk. 3.  Klubben tegnes af formanden. I formandens fravær indtræder næstformanden i formandens sted.

Stk. 4. Klubbens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse.

 1. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelse og revisor.

Stk. 3. Kassebeholdningen må max. udgøre 5000 kr. Den del der ikke er nødvendig til de daglige forretninger, indsættes i en anerkendt bank/sparekasse og evt. i obligationer. (Køb og salg af obligationer sker efter bestyrelsens beslutning).

Stk. 4. Alene kassereren disponerer i klubbens øjemed over bank-, sparekasse- og kontant-beholdninger. Formand og kasserer kan i forening give fuldmagt til en ansat, administrativ medhjælp.

Stk. 5. Driftsregnskab og status forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Kassereren forelægger desuden budgettet for det kommende regnskabsår til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 6. Klubben fører et medlemskartotek.

 1. Revision

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisor-suppleant.

Stk. 2. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Stk. 3. Revisoren og bestyrelsen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 4. Bestyrelsen virker som klubbens kritiske revisorer.

 1. Permanente udvalg

Stk. 1. De permanente udvalg vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde af bestyrelsen for et år ad gangen og består af minimum to medlemmer i hvert udvalg (heraf 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg).

Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Udvalgene konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter deres egen forretningsorden.

Udvalgene fører en protokol over sine møder, holdudtagelser, spillerresultater og lignende.

Stk. 3. Udvalgene har til opgave at arrangere matcher såvel mellem klubbens medlemmer indbyrdes, som mod fremmede klubber.

Stk. 4. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal holdes underrettet om deres arbejde. 

 1. Æresmedlemmer

Stk. 1. Et æresmedlem kan – jf. § 4, stk. 4 udnævnes af en enig bestyrelse – når den pgl. bør anerkendes for en usædvanlig stor og uegennyttig indsats for Ribe Badminton Club.

Stk. 2. Et æresmedlem får livsvarigt gyldigt medlemskab og fritages for kontingent. Dokument med titlen ÆRESMEDLEM udfærdiges til æresmedlemmet, og kopi ophænges i klublokalet.

 1. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I forbindelse med klubbens opløsning følges reglerne i § 20.

 1. Klubbens opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig (pga. antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer), indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, – uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Ved disse afgørelser er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt (dvs. at forslag der opnår over halvdelen af de afgivne stemmer kan vedtages).

Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

oooOooo

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2020

Poul E. Christensen                   Dirigent

Steffen Ruppert                          Formand

Hans Aksel Kløverpris              Kasserer

Susanne                                       Forældre til Ungdomsspiller

Jens Philipsen                             Bestyrelsesmedlem

Daniel Hess                                 Bestyrelsesmedlem

Rasmus Vase                               Bestyrelsesmedlem

Katrine                                         Ny i klubben

               Rune                                             Ny i klubben og på valg til bestyrelsen

Læs vores nyheder her.

Tilbud til medlemmer

Hver søndag er der hyggebadminton i Ribehallen, fra kl. 13.00 til 15.00.

Det er for alle medlemmer og deres pårørende.

Turneringer og stævner

Ribe Badminton Club tilbyder sine spillere at deltage i diverse stævner sæsonen igennem.

Læs mere om vores stævner og turneringer her.